Svátek má: Marián

Regiony

Velikost textu:

Největší investice v roce 2023 v Rokycanech

Největší investice v roce 2023 v Rokycanech

Sokolovna, Jiráskova ulice, Svazarm. To jsou největší investice v roce 2023 v Rokycanech.

Sokolovna
30. ledna 2023 - 07:00

Rokycany budou letos hospodařit s příjmy ve výši 408,8 milionu korun a výdaji přes 679,4 milionu korun. Na investice poputuje v roce 2023 40 procent všech výdajů, tedy více než 273,7 milionu korun. Zásadní investice pro Rokycany jsou Jiráskova ulice, zahájení revitalizace Sokolovny či oprava objektu bývalého Svazarmu v Jeřabinové ulici.

„Stěžejní pro nás v letošním roce je zahájení náročné opravy Jiráskovy ulice, jež se připravuje společně s Plzeňským krajem více než deset let. V loňském roce jsme nemohli opravu zahájit z důvodu zdržení výběrového řízení, do kterého se přihlásila pouze jedna firma. Ta nesplnila soutěžní zadání – nabídková cena byla vyšší než stanovaný limit. Následně zastupitelstvo před volbami řešilo, zda tuto akci vůbec realizovat, kdy a zda nabídkové ceny opět omezovat. Bylo rozhodnuto, že se akce realizuje v letošním roce, bez finančního limitu. Jsme si vědomi, že oprava této stěžejní dopravní tepny přinese značná dopravní omezení, rekonstrukce je bohužel nevyhnutelná. Dalšími zásadními investicemi jsou revitalizace Sokolovny – projektová dokumentace a první část realizace. Prioritou je pro nás téměř po šesti letech začít se samotnou realizací. Chtěli bychom také dokončit prováděcí dokumentaci a první část realizace bývalého objektu Svazarmu,“ vysvětlil starosta města Rokycan Tomáš Rada.

„Kromě zásadních investic do infrastruktury investujeme v letošním roce například do rozšíření sportovního prostředí. U zimního stadionu vybudujeme víceúčelové hřiště. Pro volný čas našich občanů a návštěvníků města revitalizujeme Husovy sady a Kalvárii, jež jsou nejvýznamnější a nejrozsáhlejší plochou veřejné zeleně ve městě Rokycany o rozloze cca 23 hektarů. Předmětem je realizace nových lávek, cestní sítě, sadové úpravy a mobiliář,“ doplnil další stěžejní investice místostarosta města Jiří Sýkora.

JIRÁSKOVA ULICE
Oprava Jiráskovy ulice je společnou akcí města Rokycan a SÚS Plzeňského kraje. SÚS investuje do objektu komunikace, město Rokycany bude investovat do rekonstrukce kompletních inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace, chodníků, stezky pro chodce a cyklisty, parkoviště, veřejného osvětlení, zeleně a sadovnických úprav a také přilehlých prostranství u vlakového nádraží a ulice Svazu bojovníků za svobodu, části ulice Palackého, v úseku Jiráskova – Josefa Knihy. Cena pro město Rokycany není v současné době známa – výběrové řízení bude ukončeno v samotném závěru měsíce ledna. Náklady města dle rozpočtu projektanta činí přes sto milionů korun včetně DPH. Město by mělo investovat přes 84 milionů korun bez DPH, SÚS PK potom částku přes 12 milionů korun bez DPH. Částečně bude akce spolufinancována z rozpočtu SFDI – cyklostezka. Celková délka rekonstruované části komunikace je 800 metrů, dále pak cca 60 metrů ulice Palackého v úseku Jiráskova – Josefa Knihy, ulice Svazu bojovníků za svobodu v délce 250 metrů a náměstí 5. května. V celé délce rekonstruovaných ulic bude provedeno nové veřejné osvětlení, vznikne 66 parkovacích míst. V rámci realizace akce bude vysazeno 86 nových stromů.

•    Termín zahájení: únor/březen 2023
•    Termín dokončení: 12 měsíců od zahájení stavby

SOKOLOVNA
Město Rokycany se připravuje na celkovou revitalizaci objektu Sokolovny. Cílem je vybudovat nové centrum kultury. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Součástí je demolice přístavby původního objektu Sokolovny (malý sál, prostory restaurace). Součástí nových úprav jsou podzemní parkoviště, venkovní parkoviště a venkovní piazetta.

Stavba Sokolovny, která byla dostavěna v roce 1905, byla v průběhu let doplněna o přístavbu z 20. let (stavba malé tělocvičny) a přístavbu z 80. let (přístavba kulturního domu s velkokapacitní restaurací). Zmíněné přístavby budou kompletně odstraněny. Historický (původní) objekt Sokolovny je ve špatném stavebně technickém stavu, ale vzhledem k jeho historické a urbanistické významnosti bude zachován a opraven do podoby z 50. let. V rámci stavební úpravy bude nahrazena střešní krytina a krov, který je ve špatném stavu, budou provedeny dispoziční úpravy, nové konstrukce stropů a nové instalace (voda, plyn, vytápění, kanalizace a elektro).

Původní přístavby budou nahrazeny novou moderní přístavbou obdélníkového půdorysu s malým multifunkčním sálem, novým vstupním vestibulem, tanečním sálem a zázemím pro účinkující. Pod novou přístavbou bude vybudováno podzemní parkoviště. Na novou přístavbu navazuje volně přístupný veřejný prostor piazzetta a dále veřejné parkoviště. Piazzetta je navržena ve sklonu směrem k parkovišti a poskytuje tak přirozenou elevaci vhodnou pro případné venkovní kulturní akce a zároveň bezbariérový přístup do obou sálů kulturního centra. Piazzeta bude lemována nově vysazenými stromy. Nové venkovní parkoviště je z velké části navrženo s vegetační dlažbou doplněnou o stromy poskytující stín.

•    Rozpočet investice: 354 milionů korun včetně DPH
•    Předpokládaný začátek realizace: je naplánován na rok 2023 dle schváleného rozpočtu města

HÁZENKÁŘSKÉ HŘIŠTĚ
Město vybuduje u zimního stadionu poblíž házenkářské haly hřiště na házenou. Kromě házené ho využijí i florbalisté. Hřiště bude mít umělý povrch vhodný pro oba sporty. V současnosti se zpracovaná prováděcí projektová dokumentace, zajišťují se potřebné doklady pro vydání územního souhlasu.

•    Rozpočet investice: 5,3 milionu korun včetně DPH
•    Předpokládaný začátek realizace: druhá polovina roku 2023

SVAZARM
V bývalém Svazarmu v Jeřabinové ulici město zrekonstruuje danou budovu. Zázemí v ní po rekonstrukci najdou školní družina Základní školy Jižní předměstí. Kapacita družiny bude 180 dětí. Navrženy jsou čtyři místnosti pro mimoškolní vyučování, současně s blokem šaten a sociálním zařízením a samostatnou místností pro vychovatelky se zázemím. Místnosti pro družinu nebudou klasickou učebnou, jsou zde předpokládány odpočinkové plochy i plochy pro individuální aktivitu dětí. Bude zde také umístěna učebna BESIP v návaznosti na venkovní dopravní hřiště. Stávající autoopravna a dílny budou zdemolovány a nahrazeny nově koncipovanou přístavbou. Součástí návrhu jsou další dílčí přístavby pavlačí a přeložky některých původních venkovních napojení objektu na veřejné inženýrské sítě. Součástí budou nové sadové úpravy a zpevněné plochy, chodníky, oplocení.
Ze severní strany objektu se nachází dopravní hřiště, které není v současnosti nijak odděleno od řešeného objektu a zůstane zachováno.

•    Rozpočet investice: předpokládané náklady 63,55 milionu korun včetně DPH
•    Předpokládaný začátek realizace: vydáno společné územní a stavební povolení, zpracovaná prováděcí projektová dokumentace, zahájení v roce 2023 dle schváleného rozpočtu města
Investice se bude realizovat jen v případě získání dotace.

REVITALIZACE HUSOVY SADY A KALVÁRIE
Husovy sady a Kalvárie jsou nejvýznamnější a nejrozsáhlejší plochou veřejné zeleně ve městě Rokycany. Jedná se o ojedinělé území s vysokým rekreačním, urbanistickým vzdělávacím i ekologickým potenciálem. Výjimečnost lokality spočívá zejména ve svažitém charakteru území. Svahy Husových sadů se svými porosty a skalnatými výstupy vytváří kulisu celé severní části města. Již od roku 1895 bylo území vybaveným parkem s množstvím vycházkových tras, altány a vyhlídkami. Z původních úprav se dodnes zachovala cestní síť a stopy původních objektů.

Právě Husovy sady, které občané znají spíše jako Stráň, projdou revitalizací. Plocha tohoto přírodního parku má rozlohu asi 23 hektarů a jako významné paleontologické naleziště je přírodní památkou. Předmětem je realizace nových lávek, cestní sítě, sadové úpravy a mobiliář.

•    Rozpočet investice: náklady dle uzavřené smlouvy 18.922.837,61 Kč vč. DPH
•    Realizace: probíhá firmou Gabriel s.r.o., dokončení dle smlouvy leden 2024

ŠŤÁHLAVSKÁ ULICE – společná stezka pro chodce a cyklisty včetně kanalizačního odlehčení
Jedná se o zhotovení nové společné stezky pro chodce a cyklisty ve Šťáhlavské ulici v Rokycanech, v úseku ulice Plzeňská – B. Němcové. Stávající chodník s dosluhujícím povrchem bude nahrazen stezkou pro chodce a cyklisty. Délka úseku činí 1000 metrů, celá trasa bude řešena bezbariérově. Součástí akce bude nové veřejné osvětlení v dotčené části ulice. V úseku ulice Tymákovská – K Trhovce bude při realizaci akce provedeno nové odlehčení kanalizační stoky v ulici Šťáhlavská v délce 304 metrů, s vyústěním do Rakovského potoka. Zhotovitel stavby bude vybrán ve výběrovém řízení. Předpoklad realizace je v letošním roce. Aktuálně se snažíme zajistit spolufinancování akce z cizích rozpočtů (SFDI, IROP).

•    Rozpočet investice: 15 milionů korun včetně DPH
•    Termín zahájení: červen 2023
•    Termín dokončení: prosinec 2023

Plzenskenovinky.cz informovala Mgr. Adriana Jarošová, tisková mluvčí, Městský úřad Rokycany.

(jv,plzenskenovinky.cz foto:měú)Je v pořádku, že na budově Národního muzea v Praze visí ukrajinská vlajka?

Ano
transparent.gif transparent.gif
41%
Ne
transparent.gif transparent.gif
59%